Klubbvedtekter

Sist endret 03 februar 2019

Klubbens navn
Klubbens navn er Fosen Brettspillklubb.

Organisasjonsform
Klubbens grunntanke er at den skal være demokratisk og inkluderende.
Klubben er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

Klubbens formål
Å gi medlemmene mulighet til å dyrke sin spillhobby i et aktivt og stimulerende miljø. Spesielt skal klubben drive med brettspill, kortspill, miniatyrspill og rollespill.

Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

Klubbens medlemmer plikter til å følge klubbens klubbreglement. Medlemskap kan trekkes tilbake av styret ved særskilte grunner. Dette kan ankes til generalforsamlingen. Avkortet medlemskapsavgift refunderes etter gjenstående tid.

Medlemskriterier
Klubbens nedre aldersgrense er 18 år. Unntak i form av deltagelse kan gjøres for enkeltspill eller arrangement av vert eller klubbens styre.
Som medlemmer i Fosen Brettspillklubb regnes alle som har betalt medlemskontingent for en gjeldende periode.

Ordrensregler/klubbregler

Ordensreglene er egne regler som er ment å utfylle vedtektene. Mens vedtektene fokuserer på det rent formelle, fokuserer ordensreglene på mer praktiske ting. Styret vedtar og gjør endringer i disse reglene. Klubbens medlemmer plikter å følge ordensreglene. Klubbreglene tilgjengeliggjøres for klubbens medlemmer.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Fosen Brettspillklubbs øverste myndighet og består av klubbens medlemmer. Generalforsamlingen er besluttende organ på årsmøtet. Årsmøter skal sammenkalles minst en gang i året. Den er også ankeinstans for alle styrets avgjørelser. Styret har ansvar for innkalling til både ordinært og ekstraordinære årsmøter. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre en andel på 3/4 av de fremmøtte krever det.

Innkalling til generalforsamlingens årsmøte skal foreligge skriftlig senest fire uker før generalforsamlingen. Det er tilstrekkelig at innkalling sendes ut på Fosen Brettspillklubbs epostliste (fra medlemslisten), og som event på klubbens Facebookside.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Ekstraordinære årsmøte kan kalles inn av styret, eller dersom 50% av klubbens medlemmer krever dette. Ved ekstraordinært årsmøte kan kun sakene nevnt i innkallingen tas opp.

Alle medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Styret kan godkjenne at ikke-medlemmer får forslagsrett og talerett.

Ordinær årsmøte skal som minimum inneholde følgende punkter:

 • Valg av ordstyrer.
 • Innlevering av fullmakter.
 • Årsberetning fra økonomiansvarlig.
 • Godkjenning av regnskap og budsjett.
 • Innmeldte saker.
 • Vedtektsendringer.
 • Gjennomgang av klubbregler.
 • Valg av nytt styre.

Styremedlemmer velges direkte, og for ett år av gangen. Forslag til styreposter og valgrekkefølge mellom disse, legges frem av styret og godkjennes av generalforsamlingen. Det skal også velges varamedlemmer uten fast styrepost som trer inn i styret midlertidig dersom et styremedlem ikke møter eller permanent dersom et styremedlem fratrer sin post i valgperioden.

Alle avstemminger på generalforsamlingen skal foretas hemmelig dersom et medlem ber om dette. Både ordinære vedtak og vedtektsendringer krever bare simpelt flertall blant de stemmende. Endringer i klubbvedtektene trer først i kraft ved generalforsamlingens slutt.

Ved direktevalg av styremedlemmer holdes valget i flere runder med stryking av den kandidaten med færrest stemmer hver runde til en kandidat oppnår mer enn 50% av stemmene. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved terningkast, hvor høyeste resultat på en d20 er valgt. Terningkast gjentas ved likt resultat. Hver stemmeseddel skal inneholde et navn.

Ved valg av varamedlemmer holdes valget i én – 1 – runde. Hver stemmeseddel skal inneholde to navn. Kandidatene rangeres ved stemmetall. Den med flest stemmer først. Ved likt stemmetall avgjøres rekkefølgen ved terningkast, hvor høyeste resultat på en d20 går først. Terningkast gjentas ved likt resultat.

Forhåndsstemmer til generalforsamlingen aksepteres ikke. Medlemmer som ikke kan møte på generalforsamling kan stemme ved skriftlig fullmakt. Fullmakten for et navngitt annet medlem gir  full råderett over den fraværendes stemme. Ingen andre former for fullmakt aksepteres. Et medlem kan kun holde én fullmakt. Fullmakter skal leveres inn til styret før møtet og kan trekkes tilbake av fullmaktsgiver ved oppmøte på generalforsamling.

Signaturrett

Styreleder og økonomiansvarlig har hver for seg signatur- og representasjonsrett for klubben. Men kan ikke ta opp gjeld på vegne av klubben uten styrets godkjenning.

 
Styret
Styrets oppgaver:

 • Drifte klubben mellom årsmøtene.
 • Håndheve klubbens regler og vedtekter.
 • Iverksette generalforsamlingenes bestemmelser, oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere foreningen utad.
 • At plikter og forpliktelser blir gjennomført.

Styrets rettigheter:

 • Signatur- og representasjonsrett for Fosen Brettspillklubb har styreleder og økonomiansvarlig hver for seg.
 • Styret kan endre klubbens regler. Endringene skal varsles medlemmene.
 • Styret kan umiddelbart endre klubbvedtektene for å imøtekomme oppdukkende krav/behov fra Norges Lover. Disse endringene skal varsles medlemmene.
 • Styret kan umiddelbart endre klubbregler og vedtektene for å korrigere feilaktig eller utdatert informasjon. Disse endringene skal vurderes varsles medlemmene.
 • Styret har full disponeringsrett over klubbens midler og eiendeler så lenge det er satt av årsmøtet. Unntak kan gjøres ved avstemning blant klubbens medlemmer.

Oppløsning

Fosen Brettspillklubb kan kun oppløses av en generalforsamling. Oppløsningsvedtaket krever 2/3-flertall av de tilstedeværende. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Oppløsning av klubben innebærer at styret eller de personer styret utpeker skal sørge for følgende:

 • Avvikle Fosen Brettspillklubbs juridiske og økonomiske forpliktelser.
 • Klubbens eiendeler auksjoneres bort på oppløsningsmøtet.
 • Resterende likvider og eiendeler doneres til en eller flere organisasjoner som promoterer de samme formålene som Fosen Brettspillklubb, hvor geografisk nærhet skal prioriteres.